werkdruk onderzoek

OnderzoekEen kwalitatief werkdruk onderzoek geeft zicht op achterliggende oorzaken van werkdruk & stress. Daarnaast geeft het een goede basis voor vervolg. Dat kan via groepsinterviews en dialoog sessies. Hierbij werk ik met een aantal vaste gespreksmethodes.

kwalitatief onderzoek via vaste gespreksmethode

Een groepsinterview dient meerdere doelen. Ten eerste zit er voor medewerkers een meerwaarde in het gesprek zelf. Dit biedt een veilige plek voor de uitwisseling van ervaringen en leerpunten. Vervolgens biedt het gesprek aanknopingspunten om te komen tot waardevolle vervolgacties. Dit geldt zowel voor het team, de organisatie als voor henzelf. Ter voorbereiding van het gesprek verzamel ik feitelijke informatie rondom de organisatie, de strategie en de actualiteit. Dit is nodig om de sessie goed te sturen en reacties in perspectief te kunnen plaatsen.

oorzaken begrijpen

De gespreksgroep beweegt stapsgewijs vanuit de probleemruimte naar de oplossingsruimte. Er is tijd voor een open dialoog rondom de ervaren problematiek. Verschil van mening is welkom, iedereen krijgt de ruimte om zijn visie te delen. De gespreksbegeleider zorgt voor een veilig gesprek. Hierbij is er aandacht voor het verschil tussen feitelijkheden en aannames. De onderzoeksvragen worden deels voorbereid maar deze kunnen ook tijdens het gesprek vorm krijgen.

samen oplossingen formuleren

Eerst worden dus hindernissen en problemen vastgesteld. Vervolgens wordt de groep uitgenodigd om oplossingsrichtingen te benoemen. Dit doen we door te kijken naar meer energie en werkplezier. De deelnemers formuleren hun eigen wensen en behoeften. Belangrijke onderzoeksvraag is dan: Wat kan je hier zelf aan doen?Maar ook: wat heb je hiervoor nodig?

aanpak concreet maken

Deze gesprekken vragen expliciet om een follow-up. Soms presenteren deelnemers aan de dialoog hun highlights aan de opdrachtgever of het managementteam. Dat is een mooie ingang voor een vervolgdialoog welke de basis vormt voor concrete acties of beleid. Bij voorkeur zo eenvoudig mogelijk. Zodat iedereen begrijpt wat de bedoeling is. Want dan groeit de energie terwijl de brug wordt gebouwd.

Ik maak altijd een verslag van de leerpunten vanuit de bijeenkomst en verbindt deze aan een logisch advies voor vervolg. Voor meer informatie of een afspraak belt u met Petra Meijssen via 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl

overig aanbod